Pravidlá fungovania

Všeobecné obchodné podmienky 

Projekt MentorsClub

MentorsClub je online mentoringový projekt zameraný na sprístupnenie kontaktu s úspešnými profesionálmi z rôznych oblastí spoločenského života a ekonomických sektorov (mentorov) so záujemcami s cieľom zabezpečenia produktívnej výmeny skúseností a informácií.  Súčasťou projektu je tiež organizovanie vzdelávacích podujatí rôzneho druhu (Workshopov) priamo súvisiacich s naplnením zámeru MentorsClubu.

Prevádzku portálu MentorClub zabezpečuje spoločnosť Generations, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 75, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 45 662 975 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl.č.: 66606/B (ďalej len Spoločnosť).

 

1. Mentori

I. Podmienkou nadviazania vzájomnej komunikácie a  kontaktu záujemcu s mentorom je vyplnenie Registračného formulára a akceptácia podmienok fungovania projektu.

II. Vzájomný kontakt medzi jednotlivými mentormi a záujemcami prebieha v online prostredí prostredníctvom portálu www.mentorsclub.sk, prípadne osobne po súhlase osloveného mentora alebo prostredníctvom služby Skype.

III. Zapojenie mentora i záujemcu do projektu MentorsClub je dobrovoľné. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za frekvenciu kontaktov so záujemcom zo strany mentora, zapojenie a frekvencia kontaktov mentora so záujemcami je výlučne v kompetencii mentora.

IV. Výber mentorov a ich oslovenie s cieľom zapojenia sa do projektu je vo výlučnej  kompetencii Spoločnosti realizujúcej projekt  MentorsClub-u a jeho zástupcov.

 

2. Organizácia workshopov

I. V súvislosti s projektom MentorsClub zabezpečuje Spoločnosť workshopy. Workshopy sú organizované v externých priestoroch určených na tento účel.

II. Výber tém a prednášajúcich je v súlade s potrebami projektu MentorsClub.

III. Účastníkom workshopov (ďalej len Účastník)  môže byť fyzická osoba, právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom.

IV. Všeobecné obchodné podmienky sú pre zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Účastníkom.

V. V prípade záujmu o účasť na workshope zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Účastníkom vzniká na základe  prihlášky na účasť na workshope, vyplnenej online  na internetovej stránke www.mentorsclub.sk.  Odoslaním prihlášky deklaruje Účastník svoj súhlas s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Prihlásenie sa na workshop je pre Účastníka záväzné. Odoslaním prihlášky  Spoločnosti  vzniká nárok na poplatok za účasť na workshope.

VI. Výška poplatku  za workshop je uvedená na internetovej stránke www.mentorsclub.sk. Účastník sa zaväzuje zaplatiť poplatok pred dátumom konania workshopu prevodom na účet Spoločnosti a to najneskôr 5 dní po vystavení zálohovej faktúry za účasť na workshope, resp. podľa individuálnej písomnej dohody so spoločnosťou.

VII. Záväznú prihlášku (objednávku, zmluvu) na workshop je možné bez storno poplatku stornovať zo strany Účastníka najneskôr 14 dní pred konaním workshopu,  prostredníctvom emailu na adresu eva.bradacova@generations.sk alebo zuzana.horvathova@generations.sk.

VIII. Storno poplatok pri stornovaní účasti na workshope v kratšom termíne ako je uvedený v predchádzajúcom bode  predstavuje 100% z dohodnutej ceny workshopu.

IX. Účastník je oprávnený označiť tretiu osobu, ktorá sa namiesto neho zúčastní workshopu, v takomto prípade je povinný prostredníctvom emailu oznámiť spoločnosti kontaktné údaje náhradníka v zložení meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt.

X. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť workshop bez udania dôvodu v akomkoľvek čase. Týmto Účastníkovi vzniká nárok na účasť na workshope v náhradnom termíne resp.  na finančnú kompenzáciu spočívajúcu vo vrátení už zaplateného poplatku, ak nedôjde k uskutočneniu workshopu v náhradnom termíne.

XI. Ak dôjde ku zmene času konania workshopu, alebo k jeho zrušeniu, bude Účastník bezodkladne o tejto skutočnosti informovaný SMS správou alebo emailom.

 

3. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky  poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely projektu MentorsClub. Spoločnosť  sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu záujemcu budú uvedené údaje znehodnotené.

Záujemca podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Záujemca  prehlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje sú pravdivé.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1. októbra 2014.

Žiadosť o Skype komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Žiadosť o osobné stretnutie.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Pošlite nám tip alebo feedback.

 

×
Žiadosť o online komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Podmienky registrácie.

Návštevník stránky www.MentorsClub.sk prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním registrácie sa oboznámil s podmienkami registrácie, a že s nimi súhlasí.

×
Rezervácia na workshop.

Osobné údaje

Fakturačné údaje

×
string(27) "67 queries in 0,588 seconds"